dijous, 7 de maig de 2009


■ Sumari:

Objectiu
▪ El Vallès (Oriental + Occidental), té entitat pròpia i no ha de ser perifèria marginal. El Vallès vol estructurar-se en positiu, de forma que contribueixi decisivament a la riquesa de la Regió de Barcelona i de tot el país.

Fets
▪ El Vallès, amb 1.223.000 habitants, equival al 70% de la població de la ciutat de Barcelona.
▪ El Vallès com a conjunt territorial té una població que equival a la de la tercera ciutat de l'Estat espanyol, després de la de Madrid i Barcelona i per sobre de la de sis comunitat autònomes.
▪ El Vallès és també la tercera economia industrial de l’Estat. El Vallès és el gran districte industrial de Catalunya.
▪ A nivell català, no és comparable el grau d’atenció que rep el Vallès respecte d’altres polaritats
quan, per població i per incidència econòmica, el Vallès és un espai dens i estratègic.
▪ El Vallès ha assolit una molt residual inversió pública comparativa ens els darrers 30 anys.
▪ Barcelona assoleix una mobilitat superior al 50% en transport públic, quan al Vallès és sempre menor, arribant fins al 10% en determinats llocs.
▪ El Vallès no té una veu única ni coordinada.

Un Vallès mal concebut
▪ La gran metròpoli es va estructurant, per inèrcia, en un sistema de corones de perifèria gradual que
margina al Vallès, amb l'oblit del seu caràcter.
▪ El Vallès ha de realitzar l'articulació positiva entre la capital i la resta de Catalunya.
▪ El Vallès no es divideix en una primera corona (al Sud de la B30) propera a Barcelona i la resta, com a rosari de polígons industrials i nuclis urbans en un caos territorial.
▪ El Vallès, que no vol ser perifèria, tampoc no ha de tenir perifèries interiors.
▪ Ens cal una gran Regió estructurada, no un conjunt de corones en funció de la proximitat a la capital.
▪ Només unes poques excepcions han dotat el Vallès d'elements propis: FGC, UAB, Gallecs,…
▪ La construcció de la Regió de Barcelona a nivell europeu s'esdevindrà a partir de la identificació de l'àrea metropolitana real, la qual va de Martorell a Granollers i del Delta del Llobregat a Mataró.

La proposta
▪ El Vallès s'ha d'integrar en una àrea econòmica consolidada que superi la seva fragmentació i manca d'estructuració interna.
▪ El Vallès s'ordena en 6 polaritats: 3 d'històriques i 3 d'emergents.
▪ Cada polaritat ha de tenir entitat pròpia, millors dotacions i opcions de futur.
▪ La plana del Vallès té magnífics i grans espais lliures que cal posar en valor: Parc Agrícola.
▪ Podem estructurar les comunicacions vials entre les polaritats, sense malmetre el territori, amb unes Rondes del Vallès funcionals i respectuoses.
▪ Vuitanta anys després de l'arribada dels FGC, avui calen noves xarxes de transport públic: Tram-Vallès, extensió dels FGC i de RENFE/ADIF.
▪ Precisem uns forts nodes de comunicació intermodal (transport públic / privat).
▪ Demanem el reconeixement institucional, un Pla Director del Vallès amb visió de Projecte en les infraestructures, els espais lliures i les noves centralitats.
VV, abril 2009